Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijas (LKNVOA) privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir asociācija “Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija” (LKNVOA), (turpmāk –Asociācija), Reģ. Nr.: 40008111770, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, e-pasts: lknvoa(at)lknvoa.lv.

Asociācijas kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir lknvoa(at)lknvoa.lv.

Vispārīgie noteikumi

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Asociācija veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos.

2. Asociācijai piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. Asociācija personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Asociācija veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Asociācijas norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Personas datu kategorijas

4. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Asociācijas rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras Asociācija lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
4.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
4.2. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
4.3. profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;
4.4. īpašās kategorijas personas dati;
4.4.1. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;
4.4.2. dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

5. Asociācija veic personas datu apstrādi:
5.1. lai nodrošinātu dokumentu apriti Asociācijā un starp biedru organizācijām;
5.2. lai apzinātu Asociācijas biedrus un interesentus, tai skaitā informētu par jaunumiem, veiktu aptaujas u.c.;
5.3. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
5.4. sabiedrības informēšanas nolūkos;
5.5. Asociācijas tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
5.6. Asociācijas biedru un/vai Asociācijas interešu aizsardzībai un pārstāvēšanai.

6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
6.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
6.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Asociācijai saistošos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
6.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
6.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai īstenotu no Asociācijas un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Asociācijas leģitīmās intereses.

7. Asociācijas leģitīmās intereses ir:
7.1. nodrošināt līguma saistību izpildi;
7.2. saglabāt biedru un klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, telefoniski un tīmekļa vietnē;
7.3. veikt klientu aptauju par Asociācijas darbību;
7.4. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
7.5. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personas datu aizsardzība

8. Asociācija aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Biedrībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:
8.1. datu šifrē, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
8.2. ugunsmūris;
8.3. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēji

9. Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:
9.1. tiesībsargājošajām iestādēm pēc to pieprasījuma vai gadījumos, ja Asociācija aizsargā savas tiesiskās interesēs;
9.2. auditoriem, finansējuma sniedzējiem (donoriem) vai citiem Asociācijas personas datu apstrādātājiem.

10. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

11. Personas dati tiek apstrādāti Alberta ielā 13, Rīgā, LV-1010.

Glabāšanas periods

12. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam.

13. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar finansējuma sniedzēju (donoru), Asociācijas leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Asociācijas klientu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

14. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13.punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

15. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Asociācijā.

16. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Asociācijai piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Asociācija veic, pamatojoties uz Asociācijas likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

17. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

18. Asociācijai ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikas dokumentā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Asociācijas tīmekļa vietnē https://lknvoa.lv/privatuma-politika/.

Pēdējo reizi rediģēts: 2024. gada 12.martā