Par mums

Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija (LKNVOA) ir jumta organizācija, kas apvieno un pārstāv kultūras NVO Latvijā.

Asociācija 2007. gadā nodibināja tobrīd vadošās laikmetīgās kultūras NVO Latvijā – Laikmetīgās mākslas centrs, Latvijas Jaunā teātra institūts, Jauno mediju kultūras centrs RIXC, starpnozaru mākslas grupa SERDE, kultūras projekts NOASS, kultūras un informācijas centrs K@2. Šobrīd asociācijā ir 38 dalīborganizācijas un tā ir atvērta jauniem biedriem.

Asociācijas mērķis ir attīstīt un aktivizēt nevalstisko organizāciju darbību kultūras jomā un uzlabot vidi kultūras NVO darbībai; pārstāvēt kultūras NVO intereses valsts un pašvaldību kultūrpolitikā; attīstīt un atbalstīt inovatīvās kultūras procesus Rīgā un Latvijas reģionos un starptautiski; piedāvāt konsultācijas, ekspertīzi un nozares pētniecību un analīzi.

VALDE

Ikdienā, atbilstoši statūtiem, LKNVOA darbu vada valde septiņu cilvēku sastāvā, kas no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju.

Šobrīd (no 13.12.2022.) biedrības valdē strādā

STATŪTI

 1. nodaļa. Biedrības nosaukums.
  1.1. Biedrības nosaukums ir “Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).
 2. Nodaļa. Biedrības mērķis.
  2.1. Biedrības mērķis ir
  2.1.1. attīstīt un aktivizēt nevalstisko organizāciju darbību kultūras jomā,
  2.1.2. pārstāvēt kultūras nevalstisko organizāciju intereses valsts kultūrpolitikā,
  2.1.3. attīstīt un atbalstīt inovatīvās kultūras procesus Rīgā un Latvijas reģionos,
  2.1.4. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, un privāto sektoru, lai veicinātu izpratni sabiedrībā un uzlabotu kultūras NVO darbību,
  2.1.5. veicināt liela mēroga starptautisko projektu sagatavošanu un īstenošanu,
  2.1.6. piedāvāt konsultācijas un ekspertīzi par nozares specifiskiem jautājumiem,
  2.1.7. laikmetīgās kultūras aktivitāšu organizēšana, nozares pētniecība un analīze, procesu dokumentēšana un izdevējdarbība, u.c.
 3. Nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
  3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 4. Nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
  4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona un juridiska persona, kuras statuss ir biedrība vai nodibinājums, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma forma un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
  4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
  4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
  4.4. Biedrs jebkurā laikā izstājas no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
  4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
  4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedru naudu,
  4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus,
  4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības,
  4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
  4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izskata un lēmumu pieņem valde. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
 5. Nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
  5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
  5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
  5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
  5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizēšanas pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
  5.2. Biedrības biedra pienākumi:
  5.2.1. ievērot biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
  5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu,
  5.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
  5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedra sapulces un valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.
 6. Nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
  6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
  6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
 7. Nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
  7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
  7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri – juridiskās personas var piedalīties biedru sapulcē ar vairākiem pārstāvjiem, bet balsstiesības ir vienam juridiskās personas pārstāvim uz likumīgas pārstāvniecības pamata.
  7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
  7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
  7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
  7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
  7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
  7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un trupināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
 8. Nodaļa. Izpildinstitūcija.
  8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 7 valdes locekļiem.
  8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
  8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
  8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
  8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus un par to var saņemt atlīdzību.
 9. Nodaļa. Revidents.
  9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.
  9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedru valdes loceklis.
  9.3. Revidents:
  9.3.1. Veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju,
  9.3.2. Dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu,
  9.3.3. Izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu,
  9.3.4.Sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
  9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
  9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
 10. Nodaļa. Biedru nauda.
  10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apmēru nosaka ar Biedru kopsapulces lēmumu.
 11. Nodaļa. Biedrības darba izbeigšana un likvidācija.
  11.1. Biedrības darbības izbeigšana un likvidācija notiek saskaņā ar likumu.
  11.2. Ar Biedru sapulces lēmumu likvidējamās Biedrības manta var tikt nodota organizācijai ar līdzīgu darbības mērķi. Manta nevar tikt nodota komersantam.